ISAZISO ESIBALULEKILEYO:
ISAZISO ESIBALULEKILEYO: IBhunga loNxweme oluseMbindini kunye neCocanaway ziyaqhubeka nokubonelela ngeenkonzo zesiqhelo kumakhaya angachatshazelwanga zizikhukula nangona kukho ulibaziseko olungephi lunokuthi lwenzeke njengoko sisabela kwiindawo ezichatshazelwe zizikhukula. Kumakhaya athe achatshazelwa ngokuthe ngqo zizikhukula sibonelela ngenkonzo yokuqokelela inkunkuma eninzi kwizinto zendlu ezinkulu kwaye loo mizi iya kufumana iphecana elinika iinkcukacha ngempendulo yococeko olungxamisekileyo. Kuzo zonke iipropathi ezingekagutyungelwa ngamanzi kwindawo yesikhukula, nceda uqhubeke usebenzisa iinkonzo zakho esele zikho njengesiqhelo. x

Enye iNkunkuma kunye nokuRisayikilishwa