Cần để liên lạc với chúng tôi?

Vui lòng gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1300 1coast (1300 126 278) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (kể cả ngày lễ).

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tuyến qua Trang phản hồi hoặc gửi email đến centralcoast.council@cleanaway.com.au.