Nếu bạn nhận thấy rằng các thùng của bạn liên tục bị tràn, bạn có thể mua thêm một thùng rác tái chế, thảm thực vật trong vườn hoặc thùng rác chung với một khoản phí bổ sung nhỏ vào Giá Hội đồng của cơ sở kinh doanh của bạn.

Nâng cấp lên thùng màu đỏ lớn hơn cho rác thải thông thường cũng là có sẵn.

Chỉ chủ sở hữu tài sản mới có thể yêu cầu hoặc hủy bỏ các thùng bổ sung. Nếu bạn thuê mặt bằng, bạn sẽ cần liên hệ với đại lý quản lý hoặc chủ sở hữu để thảo luận về những thay đổi này.

Để đăng ký các dịch vụ bổ sung, chủ sở hữu hoặc đại lý quản lý của khu nhà cần điền vào Mẫu Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Chất thải thích hợp bên dưới.


Biểu mẫu Yêu cầu Dịch vụ Chất thải

Tài sản đất đai

Biểu mẫu Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Chất thải Khu dân cư Mới & Bổ sung 2022-2023

Cac đặc tinh thương mại

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ chất thải thương mại mới & bổ sung 2022-2023