Maraming matatalas sa komunidad tulad ng mga karayom, hiringgilya at lancet ang pumapasok sa mainstream na basura at mga recycling bin, na naglalantad sa mga kawani ng Konseho, mga kontratista at publiko. Minsan ang iba ay naiiwan na nakahandusay sa lupa o sa mga gusali.

Kung mag-iniksyon ka ng mga gamot maaari mong itapon ang iyong mga ginamit na karayom ​​at hiringgilya sa mga disposafit bin na matatagpuan sa mga Pampublikong Ospital, mga gusali ng amenity ng Konseho at Mga Parke at Reserbasyon ng Konseho.

Kung nakakita ka ng karayom ​​o hiringgilya sa isang pampublikong lugar, mangyaring tawagan ang Needle Clean Up Hotline sa 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Kung gumagamit ka ng mga karayom, hiringgilya o lancet para sa isang medikal na kondisyon, maaari mong dalhin ang mga bagay na ito sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas sa alinmang Pampublikong Ospital para sa ligtas na pagtatapon o sa mga sumusunod na parmasya: