Kung mayroon kang reklamo, tanong, mungkahi, problema o positibong mensahe, mangyaring ipaalam sa amin.

Kung gusto mong mag-ulat ng hindi nakuhang serbisyo, sirang bin, mag-book ng maramihang koleksyon sa gilid ng kerb o magtanong tungkol sa iyong mga petsa ng serbisyo online mangyaring gamitin ang Iyong mga Booking lugar na mapupuntahan sa pamamagitan ng menu.

  • Kung mas gusto mong makipag-usap sa pamamagitan ng telepono, mangyaring tawagan ang aming Customer Service Center sa 1300 1COAST (1300 126 278) sa pagitan ng 8AM hanggang 5PM Lunes hanggang Biyernes (kabilang ang mga pampublikong holiday).

    Bilang kahalili, maaari mo kaming maabot sa pamamagitan ng email sa centralcoast.council@cleanaway.com.au