Kung nakita mo na ang iyong mga basurahan ay patuloy na umaapaw, maaari kang makakuha ng karagdagang pag-recycle, mga halaman sa hardin o pangkalahatang basurahan para sa isang maliit na karagdagang bayad sa Mga Rate ng Konseho ng iyong ari-arian.

Ang isang upgrade sa isang mas malaking pulang bin para sa pangkalahatang basura ay din magagamit.

Ang mga may-ari lamang ng ari-arian ang maaaring humiling o magkansela ng mga karagdagang bin. Kung inuupahan mo ang lugar, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa namamahala na ahente o sa may-ari upang talakayin ang mga pagbabagong ito.

Upang mag-aplay para sa mga karagdagang serbisyo, kailangang punan ng may-ari o namamahala na ahente ng ari-arian ang naaangkop na Form ng Kahilingan sa Mga Serbisyo sa Basura sa ibaba.


Mga Form ng Kahilingan sa Mga Serbisyo sa Basura

Mga Katangian sa Tirahan

Bago at Karagdagang Residential Waste Services Request Form 2022-2023

Komersyal na Katangian

Form ng Kahilingan para sa Bago at Karagdagang Mga Serbisyo sa Komersyal na Basura 2022-2023