รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั่วไป

ไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Cleanaway 1Coast (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์กร”) การเข้าถึงไซต์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ประกาศและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่มีอยู่ในเอกสารนี้ การใช้งานและ/หรือการเข้าถึงไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ วัสดุ กราฟิก ซอฟต์แวร์ โฆษณา ชื่อ โลโก้และเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี) บนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทางปัญญาอื่น ๆ กฎหมายทรัพย์สินเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

คุณต้องไม่แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ใส่กรอบ อัปโหลดไปยังบุคคลที่สาม โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหานี้ในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กร

คุณสามารถดูไซต์นี้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณและบันทึกสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิมพ์สำเนา บางส่วนของเว็บไซต์นี้เพื่อข้อมูล การวิจัย หรือการศึกษาของคุณเองเท่านั้น แต่เฉพาะในกรณีที่คุณเก็บเนื้อหาทั้งหมดไว้ครบถ้วนและอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตามที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ และโฆษณาทั้งหมด)

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ขององค์กรหรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามเงื่อนไขทั่วไป

โฆษณาและลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ไซต์นี้มีลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร และองค์กรจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงก์ องค์กรให้ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยองค์กร คุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยรับความเสี่ยงเองทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำโดยองค์กรโดยสุจริต ข้อมูลได้มาจากแหล่งที่เชื่อว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้ ทั้งองค์กรและกรรมการหรือพนักงานของบริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจาก ข้อมูล. ในกรณีของสินค้าหรือบริการที่จัดหาหรือเสนอโดยองค์กรหรือกรรมการหรือพนักงานคนใดขององค์กร ความรับผิดสำหรับการละเมิดการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถยกเว้นได้นั้นจำกัดอยู่ที่ตัวเลือกขององค์กรที่จะ:

(ก) การจัดหาสินค้า (หรือสินค้าเทียบเท่า) หรือบริการอีกครั้ง หรือ

(ข) การชำระค่าใช้จ่ายในการมีสินค้า (หรือสินค้าเทียบเท่า) หรือบริการที่จัดหาอีกครั้ง

เบ็ดเตล็ด

เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ข้อพิพาทที่เกิดจากเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ในกรณีแรกจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียเท่านั้น องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้