LAJMERIM I RENDESISHEM:
SHËNIM I RËNDËSISHËM: Këshilli Qendror i Bregdetit dhe Cleanaway po vazhdojnë të ofrojnë shërbime normale për familjet që nuk janë prekur nga përmbytjet, megjithëse mund të ndodhin disa vonesa të vogla ndërsa ne u përgjigjemi zonave të prekura nga përmbytjet. Për familjet që janë prekur drejtpërdrejt nga përmbytjet, ne po ofrojmë një shërbim të dedikuar për mbledhjen e mbeturinave me shumicë për sendet e mëdha shtëpiake dhe ato familje do të marrin një fletëpalosje që detajon përgjigjen e pastrimit emergjent. Për të gjitha pronat që nuk janë përmbytur brenda zonave të përmbytjeve, ju lutemi vazhdoni të përdorni shërbimet tuaja ekzistuese si zakonisht. x

Koleksione Kerbside