Potvrdenie a prijatie Všeobecných podmienok

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Cleanaway 1Coast (ďalej len „Organizácia“). Váš prístup na túto stránku je podmienený prijatím a dodržiavaním podmienok, upozornení a vylúčení zodpovednosti uvedených v tomto dokumente. Vaše používanie a/alebo prístup na túto stránku predstavuje váš súhlas s tým, že budete viazaní týmito všeobecnými podmienkami. Organizácia si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť.

Vlastníctvo obsahu

Materiály zobrazené na tejto stránke, vrátane, bez obmedzenia, všetkých informácií, textu, materiálov, grafiky, softvéru, reklám, názvov, log a ochranných známok (ak existujú) na tejto stránke („Obsah“) sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými intelektuálnymi majetkové právo, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Tento obsah nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, rámovať, odovzdávať tretej strane, uverejňovať, prenášať alebo distribuovať tento obsah akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou výslovného písomného povolenia od organizácie.

Túto stránku si môžete prezerať pomocou svojho webového prehliadača a uložiť si elektronickú kópiu alebo vytlačiť kópiu častí tejto webovej stránky výlučne pre vašu vlastnú informáciu, výskum alebo štúdium, ale iba ak zachováte celý obsah nedotknutý a v rovnakej forme ako je uvedené na tejto stránke (vrátane, bez obmedzenia, všetkých autorských práv, ochranných známok a iných vyhlásení o vlastníctve a všetkých reklám).

Túto stránku ani informácie na nej nesmiete používať žiadnym spôsobom alebo na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek právo organizácie alebo ktorý je zakázaný všeobecnými podmienkami.

Reklama a odkazy na iné webové stránky

Táto stránka obsahuje odkazy na stránky tretích strán. Tieto prepojené webové stránky nie sú pod kontrolou Organizácie a Organizácia nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej webovej lokality alebo akéhokoľvek hypertextového odkazu obsiahnutého na prepojenej webovej lokalite. Organizácia vám poskytuje tieto hypertextové odkazy len pre pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Organizácia podporuje prepojenú webovú stránku. Odkazujete na akúkoľvek takúto webovú stránku výlučne na vlastné riziko.

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté na tejto stránke poskytuje Organizácia v dobrej viere. Informácie pochádzajú zo zdrojov, o ktorých sa predpokladá, že sú presné a aktuálne k dátumu uvedenému v príslušných častiach tejto stránky. Organizácia ani žiadny z jej riaditeľov alebo zamestnancov neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o spoľahlivosť, presnosť alebo úplnosť informácií, ani neprijímajú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu akýmkoľvek spôsobom (vrátane nedbanlivosti) za chyby alebo opomenutia z toho, Informácie. V prípade tovaru alebo služieb dodávaných alebo ponúkaných Organizáciou alebo ktorýmkoľvek z jej riaditeľov alebo zamestnancov je zodpovednosť za porušenie akejkoľvek implicitnej záruky alebo podmienky, ktorú nemožno vylúčiť, obmedzená na základe voľby Organizácie buď:

a) opätovné dodanie tovaru (alebo náhradného tovaru) alebo služieb; alebo

b) úhradu nákladov na opätovné dodanie tovaru (alebo ekvivalentného tovaru) alebo služieb.

Zmiešaný

Tieto Všeobecné podmienky sa riadia právom Nového Južného Walesu v Austrálii. Spory vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok podliehajú v prvom rade výlučne jurisdikcii súdov v štáte Nový Južný Wales v Austrálii. Organizácia si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny na tejto stránke.