Potwierdzenie i akceptacja Ogólnych Warunków

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Cleanaway 1Coast (zwaną dalej „Organizacją”). Twój dostęp do tej strony jest uzależniony od akceptacji i przestrzegania warunków, uwag i zastrzeżeń zawartych w tym dokumencie. Korzystanie z tej witryny i/lub dostęp do niej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Ogólnych. Organizacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w dowolnym momencie.

Własność treści

Materiały wyświetlane na tej stronie, w tym między innymi wszystkie informacje, teksty, materiały, grafika, oprogramowanie, reklamy, nazwy, logo i znaki towarowe (jeśli występują) na tej stronie („Treść”) są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami intelektualnymi prawa własności, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Nie wolno modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, oprawiać, przesyłać do osób trzecich, publikować, transmitować ani rozpowszechniać tej zawartości w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Organizacji.

Możesz przeglądać tę witrynę za pomocą przeglądarki internetowej i zapisywać kopię elektroniczną lub wydrukować kopię części tej witryny wyłącznie dla własnych informacji, badań lub studiów, ale tylko wtedy, gdy zachowasz całą zawartość nienaruszoną i w tej samej formie zgodnie z prezentacją na tej stronie (w tym, bez ograniczeń, wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności oraz wszelkie reklamy).

Nie wolno korzystać z tej witryny lub informacji na niej zawartych w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek prawa Organizacji lub który jest zabroniony przez Warunki Ogólne.

Reklamy i linki do innych stron internetowych

Ta strona zawiera linki do stron osób trzecich. Strony, do których prowadzą linki, nie są pod kontrolą Organizacji, a Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony, do której prowadzą linki, ani hiperłącza zawartego w witrynie zawierającej linki. Organizacja udostępnia te hiperłącza wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez Organizację powiązanej strony internetowej. Użytkownik łączy się z taką witryną całkowicie na własne ryzyko.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane przez Organizację w dobrej wierze. Informacje pochodzą ze źródeł uznanych za dokładne i aktualne na dzień wskazany w odpowiednich sekcjach tej witryny. Ani Organizacja, ani żaden z jej dyrektorów lub pracowników nie udzielają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do wiarygodności, dokładności lub kompletności informacji, ani nie przyjmują żadnej odpowiedzialności wynikającej w jakikolwiek sposób (w tym z powodu zaniedbania) za błędy lub pominięcia Informacja. W przypadku towarów lub usług dostarczanych lub oferowanych przez Organizację lub któregokolwiek z jej dyrektorów lub pracowników, odpowiedzialność za naruszenie jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji lub warunku, którego nie można wykluczyć, jest ograniczona według uznania Organizacji do:

a) ponowne dostarczenie towarów (lub towarów ekwiwalentnych) lub świadczenie usług; lub

b) pokrycie kosztów ponownego dostarczenia towarów (lub towarów ekwiwalentnych) lub usług.

Różne

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu Nowej Południowej Walii w Australii. Spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków podlegają w pierwszej instancji wyłącznie jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii w Australii. Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej witrynie w dowolnym momencie.