Многу остри предмети од заедницата, како што се игли, шприцеви и ланцети, влегуваат во главните корпи за отпад и рециклирање, изложувајќи го персоналот на Советот, изведувачите и јавноста. Други понекогаш се оставаат да лежат на земја или во згради.

Ако инјектирате дрога, можете да ги фрлите вашите искористени игли и шприцеви во канти за отстранување лоцирани во јавните болници, општинските згради и општинските паркови и резервати.

Ако сте пронашле игла или шприц на јавно место, ве молиме јавете се на телефонската линија за чистење игла на 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Ако користите игли, шприцеви или жици за здравствена состојба, можете да ги однесете овие предмети во контејнер отпорен на дупчење во која било Јавна болница за безбедно отстранување или во следните аптеки: