ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ:
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್‌ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಳಂಬಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುರ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. x

ಬಿನ್ ಸಂಗ್ರಹ