AVI ENPÒTAN:
AVI ENPÒTAN SÈVIS DECHÈ AN BRANCHE: Yo retire yon ti poz tanporè pou anrjistreman yon koleksyon an gwo bò twotwa e kounye a, rezidan Central Coast yo kapab rezève yon sèvis an gwo bò twotwa. Mendèv nou an toujou afekte pa epidemi viris Covid-19 aktyèl la, sepandan nouvo règ izolasyon yo te diminye enpak la epi n ap kapab rekòmanse sèvis yo nan yon kapasite limite. Kòm nou toujou ap fè eksperyans mank resous, kapasite sèvis konplè a ka pa vin disponib pou kèk semèn epi kidonk rezidan yo ka jwenn yo ofri yo yon dat rezèvasyon nan kèk semèn. Si w rezève yon sèvis an gwo bò twotwa a, asire w ke w tcheke dat anrjistreman w la epi mete fatra an gwo yo sou bò twotwa a jou anvan dat anrjistreman w la. Nou vle remèsye Kominote Central Coast la pou pasyans yo. x

Kisa ki pase nan mwen...

1kòt. 1 mond. Fatra ak resiklaj sèvis

Isit la ou ka jwenn tout sa ou bezwen konnen sou jesyon fatra ak sèvis resiklaj yo bay rezidan yo nan NSW Central Coast la. Nou ankouraje w eksplore, kominike, dekouvri ak aprann. Genyen tou anpil enfòmasyon pou timoun ak elèv tout laj. Pou kòmanse klike sou tab sèvis ou vle konnen plis sou oswa itilize rechèch ki anlè paj la.