Wrth i chi baratoi i feddiannu'ch cartref newydd ei adeiladu, bydd angen i chi drefnu gwasanaeth gwastraff ar gyfer yr eiddo. Rhaid cyflwyno Tystysgrif Galwedigaeth i Gyngor yr Arfordir Canolog cyn y rhoddir biniau. Ni ellir dosbarthu biniau i dŷ gwag neu floc o dir.

I'r rhan fwyaf o breswylwyr bydd eu gwasanaeth gwastraff newydd yn cynnwys:

  • Casglwyd un bin ailgylchu caead melyn 240 litr bob pythefnos
  • Un bin llystyfiant gardd caead gwyrdd 240 litr yn cael ei gasglu bob pythefnos
  • Un bin caead coch 140 litr ar gyfer gwastraff cyffredinol a gesglir yn wythnosol

Mae amrywiadau o'r biniau hyn i weddu i'r amrywiaeth eang o ardaloedd preswyl yn rhanbarth yr Arfordir Canolog. Er enghraifft, nid oes gan eiddo sydd wedi'i leoli i'r gorllewin o Draffordd Sydney i M1 Pacific wasanaeth bin llystyfiant gardd. Gall preswylwyr gaffael ailgylchu ychwanegol, llystyfiant gardd neu finiau gwastraff cyffredinol am ffi flynyddol fach.

Dim ond perchnogion eiddo all ofyn am wasanaeth gwastraff newydd. Os ydych chi'n rhentu'r adeilad, bydd angen i chi gysylltu â'r asiant rheoli neu'r perchennog i drafod y gwasanaeth newydd hwn.

Er mwyn trefnu gwasanaeth gwastraff newydd, mae angen i berchennog neu asiant rheoli'r eiddo lenwi'r Ffurflen Gais am Wasanaethau Gwastraff isod.


Ffurflenni Cais Gwasanaethau Gwastraff

Eiddo Preswyl

Ffurflen Gais am Wastraff Preswyl Newydd ac Ychwanegol 2022-2023

Eiddo Masnachol

Ffurflen Gais am Wasanaethau Gwastraff Masnachol Newydd ac Ychwanegol 2022-2023