Mae Cleanaway yn gweithredu gwasanaeth ailgylchu a gwastraff domestig i breswylwyr ar Arfordir Canolog NSW ar ran Cyngor yr Arfordir Canolog.

System tri bin yw mwyafrif y preswylwyr, sy'n cynnwys:

 • Casglwyd un bin ailgylchu caead melyn 240 litr bob pythefnos
 • Un bin llystyfiant gardd caead gwyrdd 240 litr yn cael ei gasglu bob pythefnos
 • Mae un bin gwastraff cyffredinol caead coch 140 litr yn cael ei gasglu bob wythnos

Daw'r biniau hyn mewn gwahanol fathau i weddu i anghenion amrywiol preswylwyr yn rhanbarth yr Arfordir Canolog. Er enghraifft, nid oes gan eiddo sydd wedi'i leoli i'r gorllewin o Draffordd Môr Tawel Sydney i Newcastle M1 wasanaeth bin llystyfiant gardd ac efallai y bydd rhai Anheddau Aml-Uned yn rhannu biniau swmp mwy ar gyfer eu gwastraff a'u hailgylchu. Am ffi flynyddol fach, gall preswylwyr hefyd gaffael biniau ailgylchu, gardd a llystyfiant neu wastraff cyffredinol neu uwchraddio i fin coch mwy ar gyfer gwastraff cyffredinol.

Ewch i'n Biniau Ychwanegol tudalen i ddysgu mwy.

Mae'ch biniau'n cael eu gwagio ar yr un diwrnod bob wythnos, gyda'r bin gwastraff cyffredinol yn cael ei wagio bob wythnos a'r biniau ailgylchu a llystyfiant gardd bob pythefnos bob yn ail.

Ewch i'n Diwrnod Casglu Bin tudalen i ddysgu pan fydd eich biniau'n cael eu gwagio.

I ddarganfod beth y gellir ei roi ym mhob bin ymwelwch â'n Bin AilgylchuBin Llystyfiant yr Ardd ac Bin Gwastraff Cyffredinol tudalennau.


Canllawiau Lleoli Bin


Mae gyrwyr tryciau Cleanaway ar yr Arfordir Canolog yn gwasanaethu dros 280,000 o finiau olwyn bob wythnos ar draws yr Arfordir Canolog, gyda'r mwyafrif o yrwyr yn gwagio dros 1,000 o finiau bob dydd.

Dylid dilyn y camau canlynol wrth osod biniau i'w casglu:

 • Dylid gosod biniau ar ochr y palmant (nid y gwter neu'r ffordd) y noson cyn eich diwrnod casglu
 • Dylai biniau fod â golwg glir o'r ffordd gyda'r dolenni'n wynebu i ffwrdd o'r ffordd
 • Gadewch le rhwng 50cm ac 1 metr rhwng y biniau fel nad yw'r tryciau casglu yn taro biniau gyda'i gilydd a'u taro drosodd
 • Peidiwch â gorlenwi'ch biniau. Rhaid i'r caead gau yn iawn
 • Peidiwch â rhoi bagiau neu fwndeli ychwanegol ger eich bin gan na ellir eu casglu
 • Sicrhewch fod biniau'n glir o goed sy'n crogi drosodd, blychau post a cherbydau wedi'u parcio
 • Sicrhewch nad yw'ch biniau'n rhy drwm (rhaid iddynt bwyso llai na 70kgs i'w casglu)
 • Dyrennir biniau i bob eiddo. Os symudwch, peidiwch â mynd â'r biniau gyda chi
 • Tynnwch eich biniau o ochr y palmant ar ddiwrnod y casglu ar ôl iddynt gael eu gwasanaethu